polonite_sv
Polonite sv
utmärkelser

Fosfor – Övergödning – Kretslopp

Bioptech AB bytte 2016 namn till Ecofiltration Nordic AB – läs mer här

Ecofiltration levererar Polonite fosforfilter som både klarar lagkrav på rening och samtidigt säkerställer att fosfor kan återvinnas. Tekniken är baserad på över 20 års forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ecofiltrations filtermaterial är baserat på naturliga mineraler och helt skalbart. Med filterlösningen minskar kemikalieanvändningen och kostnader för underhåll och drift av reningsanläggningen, samtidigt som återvinning möjliggörs.

Det mättade filtermaterialet Polonite kan återanvändas i lantbruket utan någon mellanbehandling och kan spridas direkt via vanliga gödselspridare. På så sätt kan kretsloppet för den ändliga resursen fosfor slutas. Även återföring och gödningseffekt är verifierat i forskning.

Övergödning kan definieras som en process som ökar ett vattens näringsinnehåll. Det sker naturligt i alla vattendrag och är ett långdraget förlopp, men när människan kommer in i bilden tillförs ofta extremt stora mängder näring som påskyndar övergödningsprocessen. De näringsämnen vi bidrar mest med är kväve samt fosfor och de kommer från jordbruk, avloppsvatten, skogsbruk och industrier.

Enskilt avlopp

Polonite fosforfilter passar alla reningsanläggningar som har en tydlig utsläppspunkt och det kan kombineras med både markbaserade system och minireningsverk. Filtret placeras sist i reningskedjan, det vill säga efter både slamavskiljare och mellanliggande reningssteg.

Välkommen att kontakta oss om du är osäker eller läs om olika tillämpningar här eller kontakta någon av våra återförsäljare här.

Storskalig
avloppsrening

För centraliserad rening och stora reningsverk finns det två huvudsakliga tillämpningar; slutpolering av fosfor samt polering av rejektvatten, även kallat ”näringsrika sidoströmmar”. Slutpoleringen är sista steget i ett reningsverk, oftast innan vattnet släpps ut i recipienten. Rejektvattnet är mer fosforrikt än slutpoleringsvattnet och finns i den del av reningsverket där slammet avvattnas. Reningen genomförs på samma sätt i båda fallen och innebär att vattnet går igenom stora behållare med filtermaterial.

Kontakta oss eller läs mer här.

Lantbruk
och diffusa läckor

Ingen annanstans läcker fosfor så mycket som från åkrar ned i diken med vidare transport ut i vattendrag, sjöar och hav. Den mesta avrinningen sker i samband med vårens issmältning samt höstregnen. Med hjälp av vår filterteknik kan stora mängder fosfor fångas redan i dikena och därmed hindras från att nå våra vatten. Dessutom kan näringen återvinnas på samma åker direkt vid filterbyte.

Läs mer här för decentraliserade tillämpningar eller kontakta oss direkt.

 


Aktuellt

 

Instagram

Kontakta oss

Ecofiltration Nordic AB (publ)
Åldermansvägen 19, 3tr
171 48 Solna

Tel: 08-592 510 20
Mail: info@ecofiltration.se

Orgnr: 556706-9835
Säte: Stockholm